اولین خط تولید پینت بال کارخانه ایرانکپس اولین کارخانه تولید گوی،  توپ رنگی مخصوص ورزش پینت بال در ایران و غرب آسیا
اولین خط تولید پینت بال کارخانه ایرانکپس
اولین کارخانه تولید گوی، توپ رنگی مخصوص ورزش پینت بال در ایران و غرب آسیا

آکاردئونی 2

آکاردئونی 1